Calendario escolar 2016 2017

(Aprobado no C.G. 14/03/2016)

 

1- O curso académico comprenderá do xoves 1 de setembro de 2016 ao sábado 29 de xullo de 2017. O mes de agosto non será lectivo.

 

2- O calendario de actividades docentes é o marco temporal no que se desenvolve a planificación do conxunto das diversas actividades formativas, incluíndo as correspondentes probas de avaliación, nas titulacións que se imparten na Universidade. Ditas actividades comezarán e rematarán nas datas seguintes:

 

 

Inicio

Remate

1º CUADRIMESTRE

XOVES, 1 DE SETEMBRO DE 2016

 XOVES, 19 DE XANEIRO DE 2017

(86 días hábiles)

2º CUADRIMESTRE

VENRES, 20 DE XANEIRO DE 2017


MÉRCORES, 31 DE MAIO DE 2017

(84 días hábiles)

 

As ensinanzas universitarias oficiais de Grao e Mestrados axustadas ao RD 1393/2007, modificadas polo RD 861/2010, están medidas en créditos europeos ECTS. Tal como establece o RD 1125/2003, os planos de estudo terán 60 créditos ECTS por curso académico, cada un dos cales suporá na Universidade de Vigo 25  horas de traballo para un estudante dedicado a cursar a tempo completo estudos universitarios durante un mínimo de 36 e un máximo de 40 semanas por curso académico, distribuídas equitativamente en 2 cuadrimestres.

 

3- A data de inicio da actividade académica para cada título de grao será  determinada en cada caso polo Centro de adscrición e deberá ser comunicada antes do inicio do curso á Secretaría Xeral.

 

4- Nas titulacións de Mestrado, as datas de inicio da actividade académica e de fin de cuadrimestre serán determinadas en cada caso pola correspondente Comisión Académica e deberán ser comunicadas antes do inicio do curso á Secretaría Xeral. En todo caso, o período de entrega de actas non se verá modificado.

 

5- A docencia interromperase dende o mércores, día 23 de decembro de 2016, ata o xoves día 5 de xaneiro de 2016 (ambos os dous incluídos), o luns día 27 de febreiro e o martes día 28 de febreiro, e dende o luns día 10 de abril ao sábado día 15 de abril de 20176 (ambos os dous incluídos).

 

6- Terá carácter festivo o venres 27 de xaneiro de 2017, celebración do día de Santo Tomé de Aquino, patrón da Universidade. Posuirán o mesmo carácter os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais.

 

7- Así mesmo, en cada centro terá carácter festivo a data da súa festa propia. Todas as que non coincidan en luns ou venres, pasaranse a eses días. NA NOSA FACULTADE, O PATRÓN DA MESMA TRASLADOUSE PARA O DÍA 7 DE ABRIL DE 2016, día no que o centro permanecerá pechado.

8- Os períodos de rexistro na aplicación informática das cualificacións nas actas e da súa entrega rematarán nas datas seguintes:

 

Período docente ou convocatoria

Inicio

Remate

1º CUADRIMESTRE

GRAO:21 DE NOVEMBRO DE 2016

MÁSTER: 21 DE DECEMBRO DE 2016

 

4 DE FEBREIRO DE 2017

 

2º CUADRIMESTRE

10 DE ABRIL DE 2017

10 DE XUÑO DE 2017

XULLO

21 DE XUÑO DE 2017

18 DE XULLO DE 2017

FIN DE CARREIRA

1 DE SETEMBRO DE 2016

10 DE NOVEMBRO DE 2016


 

9- Datas finais para as actas dos TRABALLOS DE FIN DE GRAO e MÁSTER serán:

 

1º CUADRIMESTRE

VENRES, 24 DE FEBREIRO DE 2017

2º CUADRIMESTRE

VENRES, 23 DE XUÑO DE 2017

XULLO

VENRES, 28 DE XULLO DE 2017

FIN DE CARREIRA

VENRES, 25 DE NOVEMBRO DE 2016