Comisión de Calidade

A Comisión de Calidade da FCCEE está integrada por:

Decano: Jorge Falagán Mota

Coordinador de Calidade: Pedro Lorenzo Alonso

Coordinador/persoa en quen delegue de cada titulación de grao do centro:

ADE: María Jesús López Míguens
ECONOMÍA: Mª Consuelo Pazó Martínez

Coordinador/persoa en quen delegue de cada titulación de máster do centro:

Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa: Mercedes Vila Alonso
Máster Universitario en Economía: Eduardo Luis Giménez Fernández
Máster Universitario en Finanzas: Francisco Rodríguez De Prado
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas: Gustavo Bergantiños Cid
Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sustentable: Mª del Pilar Piñeiro García

Enlace de igualdade da Facultade: Coral del Rio Otero

Representante do profesorado: Fidel Castro Rodríguez

Representante do estudantado: Irene Omil García

Representante do estudantado egresado: Guillermo Pérez Aboy

Administrador do centro ou persoa en quen delegue: Ángeles Casal Giráldez

Persoa representante da sociedade: Gabriel Baltar Giraud

Anualmente publícanse os Informes de Revisión do Sistema pola Dirección (evidencia IT01-PM01), tamén chamados Informes de Resultados, unha vez que son estudados e ratificados pola Comisión de Calidade.

O seu obxectivo é o análisi e revisíon dos resultados do centro, tomando como referencia distintos indicadores e tasas, ademais dos propios obxectivos de calidade.

Informes de resultados:

2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022 2022-2023

Os informes de autoavaliación do seguimento buscan atopar os pontos fortes e febles co obxecto de reforzar as capacidades do centro mediante os oportunos planos de mellora (evidencia IT04-PM01).

Plan de mellora:

2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022 2022-2023