Convocatoria Comisión Permanente

Convócase aos membros da Comisión Permanente a unha reunión ordinaria que terá lugar na sala de Xuntas do Decanato ás 11:00 h. en primeira convocatoria e ás 11:15 en segunda, do vindeiro mércores día 24 de maio, coa seguinte
ORDE DO DÍA
  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  2. Informe da Decana.
  3. Aprobación, se procede, do “Informe de autoavaliación de renovación da acreditación do grao en Economía”.
  4. Rogos e preguntas.
Vigo, 22 de maio de 2023.
A Decana
M. Dolores Garza Gil
    Escribe un comentario