Convocatoria Comisión Permanente

Infórmaselles da seguinte convocatoria da Comisión Permanente:

Convócase aos membros da comisión permanente a unha reunión ordinaria que terá lugar na sala de xuntas do decanato ás 12 h. na primeira convocatoria e ás 12:15 en segunda do mércores 12 de xullo, coa seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2.- Informe da Decana

3.- Aprobación, se procede, dos horarios do PCEO para o curso 2023/24.

4.- Aprobación, se procede, das guías docentes para o curso 2023/24.

5.- Rogos e preguntas.

    Escribe un comentario