Convocatoria de Xunta de Facultade 20/12/21

Terá lugar no Salón de actos da Facultade ás 12:05 h. en primeira convocatoria, e ás 12:20 en segunda, do vindiero luns día 20 de decembro, coa seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, das actas das sesión anteriores.

2.- Informe do Decano

3.- Aprobación, se procede, da inscrición da Facultade na Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía e Empresa (CONFEDE).

4.- Aprobación, se procede, dos informes de avaliación docente (quinquenios)

5.- Toma en consideración, se procede, das recomendacións 2021/19 e 2021/20 da Valedora Universitaria.

6.- Rogos e preguntas.

    Escribe un comentario