Convocatoria de Xunta de Facultade 16/03/2022

Terá lugar no Salón de actos da Facultade ás 12 h. en primeira convocatoria e ás 12:15 en segunda, do vindeiro mércores día 16 de marzo, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  2. Informe do Decano.
  3. Aprobación, se procede, da Memoria Económica do exercicio 2021.
  4. Aprobación, se procede, do Presuposto para o exercicio 2022.
  5. Aprobación, se procede, de cambios na composición da Comisión Permanente, da Mesa da Xunta de Facultade e nomeamento de nova Coordinadora do Grao en Economía.
  6. Aprobación, se procede, do límite de prazas para o curso 2022/2023.
  7. Aprobación, se procede, da PDA para o curso 2022/2023.
  8. Aprobación, se procede, do reparto da “Bolsa de horas de recoñecemento de actividades de Xestión docente” para o curso 2022/2023.
  9. Aprobación, se procede, da activación da comisión delegada da Xunta de Titulación do grao de ADE.
  10. Rogos e preguntas.

Vigo, 14 de marzo de 2022.

 

    Escribe un comentario