Convocatoria Xunta de Facultade

Convócase aos membros da Xunta de Facultade a unha reunión ordinaria que terá lugar no salón de actos da Facultade ás 12:00 h. en primeira convocatoria e ás 12:15 en segunda do vindeiro venres día 21 de abril, coa seguinte
ORDE DO DÍA:
 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
 2. Informe da Decana.
 3. Ratificación, se procede, dos acordos da Comisión de Calidade da Facultade, relativos á:
  1. Memorias do grao en ADE modificadas por adaptación ao RD 822/2021
  2. Memorias do Máster en Economía Circular.
 4. Aprobación, se procede, da proposta de estructura de horarios.
 5. Rogos e preguntas.
Vigo, 19 de abril de 2023
A Decana
  Escribe un comentario