1º Curso

Simultaneidad ADE-Derecho
1º Curso
O primeiro ano de docencia do Programa de simultaneidade ADE-Dereito

No primeiro ano, o alumno só cursa Materias de Formación Básica (FB). Estas son materias cuxos contidos son considerados básicos dentro da Rama de Coñecemento (neste caso “Ciencias Sociais e Xurídicas”) pero non son necesariamente específicos da titulación. Así, por exemplo, cúrsanse materias dos ámbitos “xurídico” e “empresarial”, pero tamén do ámbito “económico” e do ámbito “científico”.

El primer curso de docencia de la Simultaneidad ADE-Derecho

En el primer año, el alumno sólo cursa Materias de Formación Básica (FB). Éstas son materias cuyos contenidos son considerados básicos dentro de la Rama de Conocimiento (en este caso “Ciencias Sociales y Jurídicas”) pero no son necesariamente específicos de la titulación. Así, por ejemplo, se cursan materias de los ámbitos «jurídico» y «empresarial», pero también del ámbito «económico» y del ámbito «científico».