Equipo Decanal

 • Decano: J. Santiago G贸mez Fraiz
 • Secretaria: Gonzalo Caballero M铆guez
 • Vicedecano de Adaptaci贸n ao EEES: Carlos Fern谩ndez-Jard贸n Fern谩ndez
 • Vicedecana de Calidade: Raquel Ar茅valo Tom茅
 • Vicedecano de Organizaci贸n Acad茅mica: Fernando Comesa帽a Benavides
 • Vicedecano de Relaci贸ns internacionais: Jorge Vila Biglieri

脫rganos de Goberno

Xunta de Facultade

脡 o 贸rgano fundamental no que se adoptan as decisi贸ns de maior calado. Est谩 composta polo Alumnado(30%),Persoal de Administraci贸n e Servizos (10%) e Profesorado (60%), do seguinte xeito:

 • O Decano, que a preside
 • O/A Secretario/a, encargado/a de rexistrar os debates e acuerdos adoptados.
 • O resto do equipo decanal.
 • Todo o profesorado funcionario
 • Unha representaci贸n do personal docente e investigador non funcionario.
 • Unha representaci贸n do estudantado (unha sexta parte ser谩n de terceiro ciclo)
 • Unha representaci贸n do persoal de administraci贸n e servizos.

Comisi贸n Delegada Permanente

 • O Decano que a preside.
 • O/a Secretario/a, encargado/a de rexistrar os debates e acordos adoptados.
 • O resto do equipo decanal.
 • Dez profesores elexidos pertencentes 谩 Xunta de Facultade.
 • Sete estudantes, tres de cada titulaci贸n e o restante da que te帽a maior matr铆cula.
 • Dous representantes do PAS.

Comisi贸ns Asesoras

As Comisi贸ns Asesoras def铆nense como instancias de asesoramiento t茅cnico actuando por delegaci贸n da Xunta de Facultade ou da Comisi贸n Delegada Permanente. Pola s煤a propia natureza, non toman decisi贸ns, ag谩s mandato expreso dalgunha delas, eresponden a cometidos fixos ou constit煤ense para resolver asuntos concretos, deixandode existir ao rematar estos.

Na creaci贸ndeberase especificar a s煤a finalidade, composici贸n e normas de funcionamento. Ser谩n presididas polo Decano, ou persoa en quen delegue, que dirixir谩 e moderar谩 os debates. Os membros das Comisi贸ns te帽en que selo da Xunta de Facultade, ainda que o seu Presidente poida invitar a participar nelas, con voz e sen voto, a outros membros da Facultade.

As reuni贸ns das Comisi贸ns cel茅branse na Facultade en d铆as h谩biles e son convocadas por escrito cunha antelaci贸n m铆nima de 48 horas, salvo no caso de urxencia apreciada polo seu Presidente que poder谩 facelode forma verbal. Constit煤ense validamente cuando estean presentes a metade dos seus membros, e adoptar谩n os seus informes, propostas e recomendaci贸ns por maior铆a simple, sendo preciso que no momento da votaci贸n exista o quorum sinalado.

Os seus membros cesar谩n no momento en que perdan a s煤a condici贸n de membros da Xunta de Facultade, cesen no cargo acad茅mico que concede esta condici贸n, por requerimento propio, ou cuando se produza a elecci贸n de un novo Decano. Nestos casos, procederase 谩 elecci贸n dos novos membros dentro do sector correspondente no plazo m谩is breve posible. O funcionamento interno das Comisi贸ns ser谩 determinado por elas mesmas no caso de non existir regulamento en instancias superiores.

Nestes intres, as comisi贸ns en funcionamento son as seguintes:

 • Comisi贸n de Validaci贸ns.- Enc谩rgase de asesorar ao Decano nos reco帽ecementos de cr茅ditos cursados noutros centros de ensino.
 • Comisi贸n de Relaci贸ns Internacionais.- Asesora e fai o seguimento de programas de mobilidade e estudantes en intercambio.
 • Comisi贸n de Avaliaci贸n Curricular.- Analiza os curriculos dos estudantes que solicitan avaliaci贸n curricular paradeterminar se 茅 procedente a consideraci贸n de apto.
 • Comisi贸n de Garant铆a de Calidade.- Fai o seguemento do Sistema de Garant铆a Interno de Calidade.