Materias Optativas. Criterios de asignación de estudantes a grupos

 

 

GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

 

 • Optativas de nova matrícula 

 

A asignación de estudantes aos grupos prácticos faise  mediante unha aplicación informática específica á que se accede dende a Secretaría Virtual do estudante.

Dita aplicación está accesible dende o 7 ata o 15 e xullo. Nesas datas os estudantes deben entrar, establecer se queren seguir ou non o programa de inglés, o número de materias optativas das que se queren matricular en cada cuadrimestre (3 ou menos), e xerarquizar as súas preferencias de materias (marcar de 1 a 6 en cada materia).

As materias do programa en inglés neste cuarto curso imparten tanto un grupo teórico como un práctico en inglés (o GLOP01). En concreto, no 2016/17 serán Contabilidade Financeira Avanzada no primeiro cuadrimestre e Xestión do coñecemento e da innovación tecnolóxica no segundo cuadrimestre. Aqueles alumnos que na aplicación marquen que seguirán o programa en inglés terán estas dúas materias bloqueadas como preferidas (preferencia 1) tanto no primeiro como no segundo cuadrimestre.

Rematado o prazo, a partir do día 27 de Xullo o sistema asignará as prazas dispoñibles (todas as optativas terán unha cota máxima para garantir que non hai grandes desproporcións entre elas) en función dos seguintes criterios dacordo cos rexistros existentes ese día:

 1. Estar graduado.
 2. Ter solicitado o seguir o programa en inglés.
 3. Número de ECTS básicos e obrigatorios superados.
 4. Expediente académico.
 5. Número de matrículas de honra, sobresaíntes notables e aprobados conseguidos. 

Polo tanto, a asignación non depende do momento no que se fai a preinscripción (sempre que se faga en prazo), se non no grao de cumprimento dos criterios por parte do estudante o día 27/07/2016.

No momento da matrícula, a aplicación  só permitirá matricularse naquelas materias optativas nas que se dispón de praza con grupo práctico asignado. 

Se non se fai a preinscrición, non é posible matricularse nada mais que de aquelas materias das que xa estivese matriculado antes ou daquelas nas que queden prazas baleiras.

Só poderán acceder a este proceso de preinscrición aqueles alumnos que teñan superados un mínimo de 120 ECTS no título.

Os estudantes de intercambio que non se vaian todo o curso académico deberán facer a preinscripción das materias para o cuadrimestre no que vaian cursar estudos neste centro.

 

 • Optativas das que xa se estivese matriculado.-

Por defecto, estarán sempre dispoñibles e o estudante poderá matricularse delas se é o seu desexo, non precisando facer preinscrición.

A asignación do grupo práctico vai a depender de si se preinscribe dalgunha optativa máis ou non. No primeiro caso, o grupo práctico asignado na materia que repite será o mesmo asignado pola preinscrición. Noutro caso, o grupo asignarao directamente o decanato.

 

GRAO EN ECONOMÍA

 

 • Optativas de nova matrícula :

 

A asignación de estudantes aos grupos prácticos faise  mediante unha aplicación informática específica á que se accede dende a Secretaría Virtual do estudante.

Dita aplicación está accesible dende o 7 ata o 15 e xullo. Nesas datas os estudantes deben entrar, establecer o número de materias optativas das que se queren matricular en cada cuadrimestre (3 ou menos), e xerarquizar as súas preferencias de materias (marcar de 1 a 6 en cada materia).  

Rematado o prazo, a partir do día 27 de Xullo o sistema asignará as prazas dispoñibles (todas as optativas terán unha cota máxima para garantir que non hai grandes desproporcións entre elas) en función dos seguintes criterios dacordo cos rexistros existentes ese día:

 

 1. Estar graduado.
 2. Ter solicitado o seguir o programa en inglés.
 3. Número de ECTS básicos e obrigatorios superados.
 4. Expediente académico.
 5. Número de matrículas de honra, sobresaíntes notables e aprobados conseguidos. 

Polo tanto, a asignación non depende do momento no que se fai a preinscripción (sempre que se faga en prazo), se non o grao de cumprimento dos criterios por parte do estudante o día 27/07/2016. 

No momento da matrícula, a aplicación  só permitirá matricularse naquelas materias optativas nas que se dispón de praza con grupo práctico asignado.

Se non se fai a preinscrición, non é posible matricularse nada mais que de aquelas materias das que xa estivese matriculado antes ou daquelas nas que queden prazas baleiras. 

Só poderán acceder a este proceso de preinscrición aqueles alumnos que teñan superados un mínimo de 120 ECTS no título.

Os estudantes de intercambio que non se vaian todo o curso académico deberán facer a preinscripción das materias para o cuadrimestre no que vaian cursar estudos neste centro.

 

 • Optativas das que xa se estivese matriculado.-

Por defecto, estarán sempre dispoñibles e o estudante poderá matricularse delas se é o seu desexo, non precisando facer preinscrición.

A asignación do grupo práctico vai a depender de si se preinscribe dalgunha optativa máis ou non. No primeiro caso, o grupo práctico asignado na materia que repite será o mesmo asignado pola preinscrición. Noutro caso, o grupo asignarao directamente o decanato.