SICUE

 

 

¿Que requisitos deben cumprir os solicitantes?

- Superar máis de 60 créditos do Grado.

- Estar matriculado de, polo menos, 30 créditos.

¿Cando sae a convocatoria? Sae en febreiro

¿Quen realiza a selección e cales son os criterios? As solicitudes son tramitadas pola Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado. O principal criterio de asignación é o expediente académico. Tamén se puntúa a memoria xustificativa da petición.

¿Que materias poden ser validadas? Calquera materia no suspensa da Facultade (básica, obrigatoria ou optativa), sempre que se acordase co Vicedecano de Relacións Internacionais, a través da confección dun compromiso previo de recoñecemento académico (contrato de estudos), no cal se indican as materias a cursar na universidade de destino e as materias da Universidade de Vigo que serán obxecto de recoñecemento.

Máis información: O Ministerio de Ciencia e Innovación cancelou as becas SENECA polo que os estudantes deben sufragar os seus gastos.

  • Vicerrectorado de Organización Académica e Profesorado