Calidade

Dentro da Universidade de Vigo, os temas relacionados coa calidade do servizo correspóndenlle ao Área de Calidade. No seu espazo web atópase información sobre os diferentes programas institucionais e outras cuestións relevantes ao respecto.

A nivel do noso centro, segundo o RD 822/2021 polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias oficiais en España e do procedemento de aseguramento da súa calidade, todos os títulos que se imparten na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais intégranse nun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) e participan nos programas de verificación, acreditación e seguimento de títulos. O órgano encargado do seguimento do SGIC é a Comisión de Garantía de Calidade.

O documento básico do sistema é o Manual de Calidade, no que se definen as xenéricas do sistema, os requisitos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que parte e dos procedementos que o desenrolan.

Dirección estratéxica (DE)

CÓDIGO PROCEDEMENTO APROBACIÓN
DE-01 P1 Programación e desenvolvemento estratéxico
Anexo I: Política e obxectivos de calidade
22/02/2022
DE-02 P1 Seguimento e medición

06/10/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección

06/10/2015

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

CÓDIGO PROCEDEMENTO APROBACIÓN
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns

06/10/2015
MC-05 P1 Medición da satisfación dos grupos de interese

08/04/2021

Procesos Clave

Xestión académica (AC)
CÓDIGO PROCEDEMENTO APROBACIÓN
AC-0104 P1 Accesos e admisión 14/04/2016
AC-0201 P1 Matrícula 14/04/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos oficiais 14/04/2016
Docencia (DO)
CÓDIGO PROCEDEMENTO APROBACIÓN
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 14/04/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 08/07/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 08/07/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

30/10/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións

08/07/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo

08/04/2021
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 08/07/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 08/07/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 17/12/2020

Procesos Soporte (Xestión dos recursos)

Xestión do persoal (PE)
CÓDIGO PROCEDEMENTO APROBACIÓN
PE-01 P1 Xestión do PAS 30/10/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI

30/10/2017
Xestión documental (XD)
CÓDIGO PROCEDEMENTO APROBACIÓN
XD-01 Control de documentos

27/06/2013
XD-02 Control dos rexistros 27/06/2013
Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)
CÓDIGO PROCEDEMENTO APROBACIÓN
IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 12/02/2020

O seguimento das titulacións do centro faise a través dos Informes de Revisión do Sistema pola Dirección (IRD). O seu obxectivo é a análise e revisión dos resultados do centro, tomando coma referencia distintos indicadores e tasas, ademais dos propios obxectivos de calidade. Destes informes pódense recoller as principais fortalezas e debilidades das titulacións, o que permite, en caso necesario, definir plans de mellora.

Informes de resultados:

2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022 2022-2023

Acreditación das titulacións:

Titulación Data de verificación Ano de acreditación Informe
Grao en ADE 22/06/2009 2017 ligazón PDF
Grao en Economía 22/06/2009 2023 ligazón PDF
Máster en Administración integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa (MAiE) 25/09/2013 2017

2022

ligazón PDF

ligazón PDF

Máster en Economía 06/06/2018 ligazón PDF
Máster en Finanzas 13/05/2009 2015
2019
ligazón PDF
ligazón PDF
Máster en Técnicas Estatísticas 20/12/2018 ligazón PDF
Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible (MXDS) 13/05/2009 2015
2019
ligazón PDF
ligazón PDF

Os informes de autoavaliación do seguimento buscan atopar os puntos fortes e débiles para reforzar as capacidades do centro a través dos plans de mellora axeitados (evidencia IT04-PM01).

Plan de mellora:

2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022 2022-2023

A Comisión de Calidade da FCCEE, dende a Xunta de Facultade do 20/12/2022 está integrada por:

Decana: M. Dolores Garza Gil

Coordinadora de Calidad: Mª Xosé Vázquez Rodríguez

Coordinadora ou persoas na quen delegue de cada titulación de grao do centro:

ADE: Mercedes Vila Alonso
ECONOMÍA: Begoña Álvarez García

Coordinador/a ou persoa na quen delegue de cada titulación de máster do centro:

Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa: Tony Crespo Franco
Máster Universitario en Economía: Eduardo Luis Giménez Fernández
Máster Universitario en Finanzas: Francisco Rodríguez De Prado
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas: Leticia Lorenzo Picado
Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible: Rocío Rodríguez Daponte

Enlace de igualdade da Facultade: Coral del Rio Otero

Representantes do profesorado: Mercedes Vila Alonso e Santiago Gómez Fraiz

Representante do estudantado: Xabier Fernández Faro

Representante do estudantado egresado e da sociedade: Ánxela Fernández Callís

Administrador do centro ou persoa na quen delegue: Ángeles Casal Giráldez

Representante da área de Calidade: Raquel Gandón Chapela

Acordos das Comisións de Calidade:

2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021
2022 2022 2023 2024

Actas das reunións da Comisión de Calidade:

2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022 2022-2023